Familiar Stars

shid bao mang
zhon hi
gim am bu
zong hi loi